KEHITTÄMIS- JA TOTEUTETTAVUUSselvitykset

Luovuutta ja innovatiivisuutta sivuavat hankkeet ovat tänä päivänä erityisen ajankohtainen ilmiö. Luovuuden, systemaattisen kehittämisen ja taloudellisen toteutettavuuden yhtälö ei kuitenkaan ole helppo. Esimerkiksi perinteisempiin teollisuuden tai palvelutoiminnan aloihin liittyvät kehitysmallit eivät välttämättä toimi toivotulla tavalla sellaisissa luovissa hankkeissa, joissa toiminnan motiivit ja tavoitteet ovat pikemminkin kulttuuriset kuin puhtaan liiketaloudelliset. 

Turundotin toteutettavuuskonsultoinneissa taloudellisten ja juridisten realiteettien ymmärtämys yhdistyy vankkaan luovan työn käytännön kokemukseen.

   

mosaik.jpg

 

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:
  • luovien toimintaympäristöjen tai yrityshankkeiden kustannus-, hinnoittelu-, ja rahoitusanalyysit
  • uusien organisaatiomuotojen, toimintamallien, ansaintalogiikoiden taloudellinen ja juridinen suunnittelu 
  • luovan alan hankkeiden markkinaselvitykset 
  • konsultointi yritysstrategian tai liiketoimintasuunnitelman laadinnassa

Analyysimme pohjautuvat aina kohdehankkeen tai -projektin toimintaympäristön teknistaloudellisiin reunaehtoihin sekä eri sidosryhmien intressien ja tavoitteiden huolelliseen kartoittamiseen.

Konsultaation lopputuloksena syntyy realistinen arvio hankkeen taloudellisesta toteutettavuudesta päätöksentekoa tukevine laskelmineen ja muine tarvittavine dokumentteineen. Lisäksi annamme konkreettiset jatkotoimenpidesuositukset konsultoimillemme osa-alueille.